Mark 2 stoppkloss med rep dubbel

 • 2 185 SEK
 • exkl. moms
Dela
Artikelnummer: 5112
Leverantör: Rosén Innovation

Mark 2 stoppkloss med rep dubbel

 • Eliminerar skador på främmande föremål (FOD)
 • Boeing 737, 777 eller Airbus A330, A320 eller liknande
 • Överensstämmelse med SAE AIR4905A standard
 • Tål ett tryck på 200 ton
 • Förbättrar rampdriften
 • Väder- och nötningsbeständig
 • Motståndskraftig mot flygbränsle, oljor och smörjmedel
 • Kommer inte att ruttna, spricka eller splittras som trä
 • Tvåkomponents superstark polyuretan
 • Ingjutna gula och orangea färger med hög synlighet
 • Lättviktig
 • 100% återvinningsbar
 • 2 års garanti


Flygplanschock med innovativ reflex- när säkerheten inte får glömmas bort.


Mark II Stoppkloss är designad för stora flygplan, t.ex. Boing 737 eller Airbuss A320. Produkten är tillverkad av mycket slitstark, lätt polyuretan. Materialet är motståndskraftigt mot extrema väderförhållanden, oljor, drivmedel, samt har en hög riv- och nötningsbeständighet. Tack vare materialegenskaperna kommer denna stoppkloss aldrig att ruttna, spricka eller splittras. Tester har visat att Mark II Stoppkloss tar mer hjulkraft än konventionella gummiklossar En reflex placeras på ett aluminiumrör vid sidan av den yttersta delen av klossen för att ytterligare visualisera stoppklossen om det skulle placeras bakom ett hjul. Tack vare klossens form är den lätt att placera på rätt plats. Materialet är 100% återvinningsbart.

Bättre arbetsmiljö för rampförare

Dragkraften har testats i syfte att främja och förbättra arbetsklimatet för rampförare. Enligt rampoperatörer kan GSE i vissa fall användas för att lossa klossar när en mänsklig kraft inte räcker. Resultaten av testet visade att Rosens innovativa arbete bär frukt och vi är mycket nöjda med resultatet. På grund av Rosens unika lutning av chock i kombination med de innovativa handtagen, behövs endast en kraft på 0,5kN. I jämförelse med vissa konkurrerande klossar där en dragkraft på 3,1 kN har behövts för att ta bort klossen. En omfattande kraft måste appliceras vertikalt eller genom att dra. Genom Rosens låga dragkraft främjas ett bättre arbetsklimat för rampförarna.Mark 2 Twin chock rope

 • Eliminates Foreign Object Damage (FOD)
 • Boeing 737, 777 or Airbus A330, A320 or similar
 • Compliance with SAE AIR4905A standard
 • Withstands a pressure of 200 tons
 • Improves ramp operations
 • Weather and abrasion resistant
 • Resistant to aircraft fuels, oils, and lubricants
 • Will not rot, crack or splinter like wood
 • Two-component super strong polyurethane
 • Light weight
 • 100% recyclable
 • 2 year warranty

Aviation Chock with innovative reflex- when safety must not be forgotten.

 As the Mark II  Chock  is Mark 2  Twin Chock designed for large aircraft, e.g. Boing 737 or Airbuss A320, and aviation equipment. The product is made of very durable, lightweight polyurethane. The material is resistant to extreme weather conditions, oils, propellants, as well as a high tear and abrasion resistance. Thanks to the material properties, the block will never rot, crack or splint. Tests have shown that Mark 2 Chock takes more wheel force than conventional rubber blocks. the slope of the block together with the wheel pressure generates a constant grip. 

Mark 2 Twin Chock has an innovative aluminium handle, which generates a lever and thus an increased user-friendliness. To increase the product's user-friendliness even further a rope, 1.2 m long and 1.5 cm thick, runs through the both aluminium handles and connects the blocks. A reflex is placed on the outermost part of the handle in order to further visualize the block if it would be placed behind a wheel. Thanks to the shape of the block in combination with the handle, it is easy to place at the right place. The material is 100% recyclable.


Easier on the ramp operators

The pulling force have been tested in purpose to promote and improve the working climate for  ramp operators. According to ramp operators, GSE may in some cases be used to release chocks in order to  that a human applied force is not enough. The results of the test show that Rosens innovative work is  bearing fruit and we are very satisfied with the results. Due to Rosen´s unique tilting of the chock in  combination with the innovative handles, only a force of 0,5kN is needed. In comparison with some  competitors’ chocks where a hug pulling force of 3,1 kN have been needed to remove the chock. Which  states that an extensive force needs to be applied vertically or by pulling. Through Rosen’s low pulling force,  a better working climate is promoted for the ramp operators.

Vikt

4,2kg

Storlek

300x170x160mm

Passar till

A319, A320, A321, B717, B737, F70, F100, Helicopter